Google Console: Google ads: Google Tag Manager: Google Analytics
 • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Quy hoạch
  • Bản Đồ Quy Hoạch
  • Tin Quy Hoạch
  • Tin tức
  • Tư vấn Luật Đất Đai
  • Tin Thị Trường
  • Tin Tức Phú Quốc
  • Kinh Nghiệm - Kiến Thức
  • Du Lịch Giải Trí

Đất BHK là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm

Cập Nhật: 14/5/2021 | 11:17:38 AM

Đất trồng cây hàng năm thuộc loại đất để sử dụng cho mục đích sản xuất nông nghiệp. Vậy theo quy định của pháp luật thì đất trồng cây hàng năm là gì? Quy định sử dụng đất đất trồng cây hàng năm mới nhất như thế nào?

Đất Trồng Cây Hàng Năm Là Gì?

Đất trồng cây hàng năm BHK là đất chuyên trồng các loại cây có thời gian sinh trưởng từ khi gieo trồng tới khi thu hoạch không quá một (01) năm kể cả đất sử dụng theo chế độ canh tác không thường xuyên, đất cỏ tự nhiên có cải tạo sử dụng vào mục đích chăn nuôi; bao gồm đất trồng lúa, đất cỏ dùng vào chăn nuôi, đất trồng cây hàng năm khác. Căn cứ theo Thông tư 28/2014/TT-BTNMT.

Đất BHK là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm

Đất trồng cây hàng năm gồm các loại đất trồng lúa

Căn cứ theo Điều 9 Thông tư 28/2014/TT-BTNMT, đất trồng cây hàng năm có quy định về chỉ tiêu thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất về loại đất thì được quy định về cách thức được phân loại theo mục đích sử dụng đất và được phân chia từ khái quát đến chi tiết theo quy định cụ thể đối với loại đất cụ thể như sau:

 • Đất trồng cây hàng năm sẽ bao gồm các loại đất trồng lúa gồm đất chuyên trồng lúa nước, đất trồng lúa nước còn lại và đất trồng lúa nương; các loại đất sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm khác bao gồm đất bằng sử dụng vào mục đích trồng cây hàng năm khác và đất sử dụng vào mục đích làm nương rẫy trồng cây hàng năm khác.
 • Đối với đất trồng cây hàng năm được hộ gia đình, cá nhân mà được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất thì thời hạn sử dụng đất là 50 năm. Khi hết thời hạn mà được nhà nước giao đất, công nhận quyền sử dụng đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng thì được Nhà nước cho tiếp tục sử dụng theo thời hạn vẫn là 50 năm.
 • Đối với đất trồng cây hàng năm mà rơi vào diện được Nhà nước cho hộ gia đình, cá nhân thuê thì thời hạn cho thuê là không quá 50 năm. Nếu đến thời điểm hết thời hạn cho thuê nêu trên mà có nhu cầu tiếp tục thuê thì sẽ được phía Nhà nước xem xét và quyết định cho tiếp tục thuê đất.
 • Đối với tổ chức mà được Nhà nước cho thuê đất, giao đất thì sẽ được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư đã được phê duyệt hoặc đơn xin giao đất của tổ chức đó.

Quy Định Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm

Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm

Hạn mức giao đất nông nghiệp được Nhà nước giao cho cá nhân, hộ gia đình mới nhất được quy định cụ thể là:

(1) Hạn mức giao đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối cho mỗi hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp như sau:

 • Không quá 03 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thuộc khu vực Đông Nam Bộ và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
 • Không quá 02 héc ta cho mỗi loại đất đối với tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương khác.

(2) Trường hợp hộ gia đình, cá nhân được giao nhiều loại đất bao gồm đất trồng cây hàng năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối thì tổng hạn mức giao đất không quá 05 héc ta.

Quyền của người sử dụng đất trồng cây hàng năm

 • Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.
 • Hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.
 • Hưởng các lợi ích do công trình của Nhà nước phục vụ việc bảo vệ, cải tạo đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước hướng dẫn và giúp đỡ trong việc cải tạo, bồi bổ đất nông nghiệp.
 • Được Nhà nước bảo hộ khi người khác xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp về đất đai của mình.
 • Được bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của Luật này.
 • Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện về những hành vi vi phạm quyền sử dụng đất hợp pháp của mình và những hành vi khác vi phạm pháp luật về đất đai.

>>> Tìm hiểu thêm: Mua đất trồng cây hàng năm ở Phú Quốc chính chủ, giá rẻ

Đất BHK là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm

Thời hạn sử dụng đất được tính từ thời điểm có quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Nghĩa vụ của người sử dụng đất trồng cây hàng năm

 • Sử dụng đất đúng mục đích, đúng ranh giới thửa đất, đúng quy định về sử dụng độ sâu trong lòng đất và chiều cao trên không, bảo vệ các công trình công cộng trong lòng đất và tuân theo các quy định khác của pháp luật có liên quan.
 • Thực hiện kê khai đăng ký đất đai; làm đầy đủ thủ tục khi chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất; thế chấp, góp vốn bằng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
 • Thực hiện các biện pháp bảo vệ đất.
 • Tuân theo các quy định về bảo vệ môi trường, không làm tổn hại đến lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất có liên quan.
 • Tuân theo các quy định của pháp luật về việc tìm thấy vật trong lòng đất.
 • Giao lại đất khi Nhà nước có quyết định thu hồi đất, khi hết thời hạn sử dụng đất mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn sử dụng.

>>> Đất ONT là gì?

Thời hạn sử dụng đất trồng cây hàng năm

Theo Điều 125, 126 Luật đất đai 2013 thời hạn sử dụng đất gồm 02 loại:

 • Loại 1: Sử dụng đất ổn định lâu dài (không giới hạn thời gian) chủ yếu là do cộng đồng dân cư sử dụng
 • Loại 2: Đất có thời hạn sử dụng

Bên cạnh đó, còn quy định rõ thời hạn sử dụng đất trong trường hợp chuyển mục đích sử dụng và chuyển quyền sử dụng đất như: chuyển nhượng (mua bán), tặng cho, chuyển đổi…

 • Thuê đất thuộc quỹ đất nông nghiệp sử dụng vào mục đích công ích của xã, phường, thị trấn thì thời hạn không quá 05 năm.
 • Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nghiệp sử dụng đất được giao, công nhận quyền sử dụng trong trường hợp được giao đất trồng cây hàng năm có thời hạn là 50 năm.
 • Khi hết thời hạn, hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn 50 năm.
 • Cá nhân, hộ gia đình thuê đất nông nghiệp thì có thời hạn không quá 50 năm. Lưu ý: Khi hết thời hạn thuê đất, nếu có nhu cầu thì được Nhà nước xem xét tiếp tục cho thuê.
 • Tổ chức được giao đất, thuê đất để sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp được xem xét, quyết định trên cơ sở dự án đầu tư hoặc đơn xin giao đất không quá 70 năm.

Khi hết thời hạn sử dụng đất, nếu không được gia hạn hoặc không muốn gia hạn hoặc không thuê thì sẽ bị thu hồi.

Điều Kiện Tách Thửa Đối Với Đất Trồng Cây Hàng Năm

 • Thứ nhất là có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
 • Thứ hai là phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Thứ ba là diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất trồng cây hằng năm phù hợp với điều kiện và tập quán tại từng địa phương.

Ngoài ra, thì từng tỉnh sẽ có thể có các điều kiện khác được quy định cụ thể tại quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh

Ví dụ: Muốn tách thửa đất trồng cây hàng năm ở Phú Quốc thì cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND tỉnh Kiên Giang. Quy định về diện tích tối thiểu được tách thửa được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh Kiên Giang bao gồm điều kiện chung để tách thửa và điều kiện riêng đối với đất trồng cây hàng năm.

Đất BHK là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm

Tách thửa đất trồng cây hàng năm ở Phú Quốc thì cần đáp ứng các điều kiện quy định tại Quyết định số 16/2019/QĐ-UBND

Có được chuyển đổi mục đích sử dụng đất lên thổ cư hay không?

Cơ quan cho phép chuyển mục đích

Theo điểm d khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai 2013. Khi chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây hàng năm. Thuộc nhóm đất nông nghiệp sang đất thổ cư (đất ở) phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Căn cứ Điều 59 Luật Đất đai 2013, thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất được quy định như sau:

 • UBND cấp tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với tổ chức.
 • UBND cấp huyện quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân.

Như vậy, đối với hộ gia đình, cá nhân khi muốn chuyển mục đích sử dụng đất. Phải xin phép UBND cấp huyện nơi có đất (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh). Trong quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Sẽ đóng dấu của UBND cấp huyện.

Căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất

Theo Điều 52 Luật Đất đai 2013, căn cứ cho phép chuyển mục đích sử dụng đất gồm:

 • Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.
 • Nhu cầu sử dụng đất thể hiện trong đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất.

Tuy UBND cấp huyện, cấp tỉnh có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất. Nhưng phải khi ra quyết định cho phép chuyển mục đích. Phải dựa vào hai căn cứ trên, không được quyết định theo ý chí chủ quan.

Lệ phí chuyển đất trồng cây hàng năm lên đất thổ cư

Điểm b khoản 2 Điều 5 Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định: “Chuyển từ đất nông nghiệp được nhà nước giao không thu tiền sử dụng đất sang đất ở thì thu tiền sử dụng đất bằng mức chênh lệch giữa tiền sử dụng đất tính theo giá đất ở với tiền sử dụng đất tính theo giá đất nông nghiệp tại thời điểm có quyết định chuyển mục đích của cơ quan nhà nước có thẩm quyền”.

Như vậy, khi chuyển từ đất trồng cây hàng năm sang thổ cư, tiền sử dụng đất mà hộ gia đình, cá nhân phải nộp là khoản tiền chênh lệch giữa hai loại đất này.

Trên đây là toàn bộ câu trả lời của chúng tôi về vấn đề Đất trồng cây hàng năm là gì? Quy Định Sử Dụng Đất Trồng Cây Hàng Năm mới nhất. Nếu nội dung tư vấn còn chưa rõ, có nội dung gây hiểu nhầm hoặc có thắc mắc cần tư vấn cụ thể hơn, bạn có thể kết nối tới HOTLINE của Bdsphuquoc để được tư vấn trực tiếp.

(Nguồn: BDS Phú Quốc)

Bình luận
 • Quảng cáo phải tin tức
Thiết kế © 2021 bdsphuquoc.net.vn
0939656966
Google Ads: Google Tag Manager: